Skapa tydlig kommunikation genom SBAR

patientsäkerhet rapporteringsstöd sbar Feb 16, 2021

Känner du till SBAR?

SBAR är en struktur för att rapportera till varandra inom vård och omsorg och minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missupp­fattas och bidrar därför till ökad patientsäkerhet!

Genom att all personal får kunskap om SBAR ökar chansen att kommunikationen blir tydlig, relevant och direkt. För att optimera införandet och implementeringen av SBAR vet vi att det måste finnas ett stöd och engagemang från ledningen. SBAR ska underlätta kommunikationen - inte försvåra den.

Rapporteringsstödet utgår från SBAR och är ett stöd för personalen, både vid inhämtande av uppgifter och under själva rapporteringen. Bra va?

 

Rapportering enligt SBAR görs i fyra steg där varje steg innehåller in­formation du behöver ha tagit reda på före du kontaktar sjuksköterska. 

Situation – Presentera dig själv med namn, titel och arbetsplats. Uppge namn och personnummer på personen du vill rappor­tera om. Här beskriver du kort för sjuksköt­erskan varför du ringer, eller på annat vis tar kontakt.

Bakgrund – Informera om personens tidigare hälsoproblem, för att sjuksköterskan ska få en helhetsbild av personens tillstånd.

Aktuellt – Utgå från det kapitel du valt i rapporteringsstödet och rapportera om nuläget till sjuksköterskan genom att besvara kapitlets angivna frågor. Exempel; om en person har besvär med andningen – utgå från frågorna i kapitel Andningsbesvär.

Rekommendation – Vad blir sjuksköterskans rekommendation/bedömning efter att du rapporterat om S, B och A?

• Vad har ni kommit fram till?
• Vad måste du som kontaktar sjuksköterskan göra och när ska det göras?
• Vad ska du komma ihåg?

Avsluta samtalet med att upprepa/bekräfta vad ni kommit fram till och ta reda på om det finns några ytterligare frågor.

 

🌸  Emma