Skapa tydlig kommunikation genom SBAR

patients├Ąkerhet rapporteringsst├Âd sbar Feb 16, 2021

Känner du till SBAR?

SBAR är en struktur fo╠łr att rapportera till varandra inom va╠Őrd och omsorg och minskar riskerna fo╠łr att viktig information glo╠łms bort eller missupp­fattas och bidrar da╠łrfo╠łr till o╠łkad patientsa╠łkerhet!

Genom att all personal får kunskap om SBAR ökar chansen att kommunikationen blir tydlig, relevant och direkt. För att optimera införandet och implementeringen av SBAR vet vi att det måste finnas ett stöd och engagemang från ledningen. SBAR ska underlätta kommunikationen - inte försvåra den.

Rapporteringsstödet utgår från SBAR och är ett stöd för personalen, både vid inhämtande av uppgifter och under själva rapporteringen. Bra va?

 

Rapportering enligt SBAR go╠łrs i fyra steg da╠łr varje steg inneha╠Őller in­formation du beho╠łver ha tagit reda pa╠Ő fo╠łre du kontaktar sjuksko╠łterska. 

Situation – Presentera dig sja╠łlv med namn, titel och arbetsplats. Uppge namn och personnummer pa╠Ő personen du vill rappor­tera om. Ha╠łr beskriver du kort fo╠łr sjuksko╠łt­erskan varfo╠łr du ringer, eller pa╠Ő annat vis tar kontakt.

Bakgrund – Informera om personens tidigare ha╠łlsoproblem, fo╠łr att sjuksko╠łterskan ska fa╠Ő en helhetsbild av personens tillsta╠Őnd.

Aktuellt – Utga╠Ő fra╠Őn det kapitel du valt i rapporteringssto╠łdet och rapportera om nula╠łget till sjuksko╠łterskan genom att besvara kapitlets angivna fra╠Őgor. Exempel; om en person har besva╠łr med andningen – utga╠Ő fra╠Őn fra╠Őgorna i kapitel Andningsbesva╠łr.

Rekommendation – Vad blir sjuksko╠łterskans rekommendation/bedo╠łmning efter att du rapporterat om S, B och A?

• Vad har ni kommit fram till?
• Vad ma╠Őste du som kontaktar sjuksko╠łterskan go╠łra och na╠łr ska det go╠łras?
• Vad ska du komma iha╠Őg?

Avsluta samtalet med att upprepa/bekra╠łfta vad ni kommit fram till och ta reda pa╠Ő om det finns na╠Őgra ytterligare fra╠Őgor.

 

­č Emma